ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 18-ม.ค.-2564

รายชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านเกณฑ์ยกระดับมาตรฐาน

คุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ปี 2564
(Thailand Franchise Standard 2021)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ให้การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์มาอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการอย่างครบวงจร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ธุรกิจแฟรนไชส์มีความเข้มแข็ง และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยได้นำเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจมาประเมิน วิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ จุดอ่อน จุดแข็ง และนำไปกำหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาและยกระดับศักยภาพธุรกิจแฟรนไชส์ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  >> คลิกสมัครทาง Online <<
** การสมัครทางออนไลท์ต้อง login Google ถึงจะกรอกข้อมูลได้ **
 
  >> ดาวน์โหลดใบสมัคร <<  
  วัตถุประสงค์  
  1. พัฒนายกระดับศักยภาพธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจแฟรนไชส์ให้มีการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
  2. สร้างองค์ความรู้และทักษะการบริหารจัดการธุรกิจตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจในระบบแฟรนไชส์  
 

3. ธุรกิจแฟรนไชส์มีความน่าเชื่อถือในสายตาผู้บริโภคและนักลงทุน เป็นที่ยอมรับทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

 
 

 

 

Franchise Standard 2021